ISO Consult

ที่ปรึกษา ISO (ISO Consultant Service )

ISO Consultant

บริการที่ปรึกษาระบบบริหาร/จัดการ ระบบ ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งบริการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว เช่น ข้อกำหนดตามมาตรฐานต่าง ๆ, Core tool (MSA, SPC, FMEA)เป็นต้นเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถผ่านการรับรอง จากสถาบันชั้นนำที่ให้การรับรองได้เรามีพันธมิตร ที่พร้อมให้การรับรอง เช่น URS (United Registrar of System), Moody เป็นต้น

ระบบ ISO คือระบบบริหารคุณภาพ ที่มีการอ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐานนานาชาติเพื่อกำกับให้องค์กรนำไปประยุกต์ใช้บนพื้นฐานระบบเดียวกัน ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ต่าง ๆ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และถูกกำหนดเป็นความต้องการพื้นฐานในการคัดเลือกผู้ขายอยู่เสมอโดยมาตรฐานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คือ

ISO 9001 คือ ระบบบริหารคุณภาพ ที่มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายที่สุด โดยเน้นในเรื่องการควบคุมระบบการจัดการภายในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนขององค์กรที่มีกระบวนการผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป, องค์กรที่เน้นการบริการ เช่น โรงพยาบาล, โรงเรียน, สถานศึกษาต่าง ๆ, ศูนย์บริการรถยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ

อบรม ISO ISO Consultant

ISO/TS 16949 คือ ระบบบริหารคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในวงการผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ กับโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น โตโยต้า, ฮอนด้า, ฟอร์ด ฯลฯ โดยการรับรองไม่ได้จำกัดเพียงผู้ที่ส่งมอบยังโรงงานประกอบรถยนต์โดยตรงเท่า นั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนในลำดับถัดมาด้วย

อบรม ISO ISO Consultant

ISO 14001 คือ ระบบการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ดิบและพลังงาน และการบำบัดมลพิษ ปัจจุบันระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งใน และต่างประเทศ

อบรม ISO ISO Consultant

รายละเอียดการให้บริการ ที่ปรึกษา ISO

 1. คัดเลือกทีมงาน คณะทำงานระบบ ISO โดยจะมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทีม, กำหนดตัวแทนฝ่ายบริหาร, วางกรอบขอการรับรองระบบ
 2. ฝึกอบรม ข้อกำหนดตามมาตรฐานก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้
 3. จัดทำระบบเอกสาร ตามข้อกำหนดมาตรฐานให้สมบูรณ์ ทั้งคู่มือการทำงาน, วิธีการปฏิบัติงานต่าง  ๆ โดยเอกสารจะแตกต่างกันไปตามข้อกำหนด เช่น ISO9001 และ ISO/TS 16949 จะเน้นเอกสารทางด้านระบบบริหารคุณภาพ, ISO14001 เน้นเอกสารทางด้านการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม
 4. ให้การฝึกอบรม เรื่องการตรวจติดตามภายใน, แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและทีมตรวจประเมิน, จัดทำรายการตรวจประเมิน
 5. ควบคุมฝึกทำ workshop การตรวจติดตามภายใน โดยทำการตรวจจริงในองค์กร
 6. ให้คำแนะนำเรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหา ที่พบระหว่างการตรวจติดตามภายใน
 7. ควบคุมการดำเนินการ เรื่องการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 8. ติดต่อบริษัทที่ให้การรับรอง เช่น URS, SGS, TUV เพื่อขอตรวจรับรองระบบ โดยเมื่อดำเนินการจัดทำระบบแล้ว จะมีการนัดหมายเพื่อทำการตรวจขอการรับรอง เพื่อให้ได้ใบรับรอง (Certificate)

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งโครงการขึ้นอยู่กับขนาดองค์กร ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน โดยจำนวนวันที่ ที่ปรึกษาจะเข้าไปจัดทำระบบให้นั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ 10-18 วัน

ISO Consult การฝึกอบรม ISO

หัวข้อการฝึกอบรม ISO

 • ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO/TS16949 : 2009, และ ISO14001(Requirement ISO 9001:2008, ISO/TS16949: 2009, and ISO14001)

 • การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008, ISO/TS16949 : 2009, และ ISO14001 (Internal audit for ISO 9001:2008, ISO/TS16949: 2009, and ISO14001)

 • การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA)
 • การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control, SPC)
 • การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)
 • การวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุมกระบวนการ (Advance Product Quality Planning and Control Plan, APQP&Control Plan)
 • กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต (Production Part Approval Process, PPAP)

หมายเหตุ:ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมโดยทั่วไปเรื่องหัวข้อละ 1 วัน อาจจะมีการรวมได้ในบางหัวข้อ ซึ่งสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Tags: ISO CONSULT, ที่ปรึกษา ISO

 Print  Email