รับทำบัญชี

บริการ รับทำบัญชี (Accounting Service )

รับทำบัญชี Accounting

องค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้น คือการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีผุ้ชำนาญงานในธุรกิจที่ทำอยู่ สิ่งหนื่งที่บริษัทจะขาดไม่ได้คือการมีระบบงานที่ดี และมีข้อมูลที่เพียงพอ ที่จะใช้ในการตัดสินใจ Accounting Cosultant คืองานบริการเพื่อตอบสนองงานบัญชีแก่บริษัทในรูปแบบต่างๆ

เริ่มตั้งแต่จดทะเบียนบริษัทฯ, วางรูประบบบัญชี, จัดทำบัญชี, จัดทำข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน หรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผนภาษีอากรของบริษัทฯ และการควบคุมภายในของบริษัทฯอย่างครบวงจร

บริการด้าน บัญชีและภาษี

 1. ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
  • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
  • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 2. ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

  • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
  • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
  • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน,สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อยสมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
  • จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน
  • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
  • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
  • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
  • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
  • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

บุคคล/นิติบุคคลที่ต้องจัดทำบัญชี

 1. บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียง แถบวีดีทัศน์และแผ่นซีดี ต้องจัดทำบัญชีสินค้า นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ

 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการในในประเทศไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดทำบัญชี ดังต่อไปนี้

  บัญชีรายวัน

  • บัญชีรายวันซื้อ
  • บัญชีรายวันขาย
  • บัญชีรายวันทั่วไป
  • บัญชีเงินสด
  • บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร

  บัญชีแยกประเภท

  • บัญชีแยกประเภท สินทรัพย์ หนี้สินและทุน
  • บัญชีแยกประเภทรายได้และรายจ่าย
  • บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
  • บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
 3. บัญชีสินค้ารายวัน
 4. บัญชีแยกประเภทอื่นและบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หมายถึง บันทึก หนังสือ หรือ เอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก
 2. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
 3. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อใช้ในกิจการของตนเองทั้งนี้เอกสารที่
  ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกประเภทต้องมีข้อความและรายการตามที่กำหนด

การลงรายการในบัญชีรายวันและบัญชีสินค้า

 1. มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกรายการและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีนั้นต้องสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีทุกรายการตามความเป็นจริงและเป็นที่เชื่อถือได้
 2. ใช้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีในลำดับที่ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณีก่อน เว้นแต่ไม่มีเอกสารดังกล่าวจึงให้ใช้เอกสารในลำดับที่ 3

รับทำบัญชี

 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

สำหรับ"การจัดตั้งบริษัท"จำกัดนั้น ต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

 1. มีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เพื่อทำหนังสือบริคณห์สนธิขึ้น แล้วนำไปจดทะเบียน
 2. หลังจากได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้วผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่จะตั้งขึ้นนั้น มีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ
 3. ดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัทโดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
 4. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทและที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการโดยให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป
 5. กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้นทำการชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น(ทุนของบริษัทจะแบ่งสัดส่วนเป็นกี่หุ้นก็ได้แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท)
 6. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือนหลังจากการประชุมตั้งบริษัท

Tags: รับทำบัญชี

 Print  Email