มาตรฐานการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ ของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

AIFS-fingerscan-standard

เทคโนโลยีระบบการเปรียบเทียบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ fingerscan มีการใช้งานที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว รวมถึงด้านความปลอดภัย  อย่างไรก็ตามการเร่งรีบใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี มาตรฐานที่เหมาะสมในอนาคต และวิธีการตรวจสอบความใช้ได้ของเทคโนโลยี มีแล้วโน้มที่จะส่งผลเสียเป็นวงกว้างในการบรรลุมาตรฐานที่คาดหวังไว้ในระยะยาว

Continue Reading

 Print  Email

การค้นหาร่องรอยทางเคมี บน ลายนิ้วมือ

fingerprint-chemical-analysis

การสอบสวนที่เกิดเหตุสามารถบอกได้ว่าผู้ร้ายกินอะไรเข้าไปก่อนหน้าที่จะกระทำความผิด ทำได้เพราะเทคโนโลยี เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เฉพาะทาง รุ่นแรก อุปกรณ์สามารถแยกอาหารหรือเครื่องดื่มที่แน่นอน เช่น กระเทียมกาแฟ หรือบอกได้ว่าผู้ร้ายหมดกำลังเพราะเสพยา นักวิทยาศาสตร์ได้นำเครื่องมือไปใช้ในการตัดสินเพศของผู้ร้าย

Continue Reading

 Print  Email

การตรวจสอบลายนิ้วมือใน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ( finger scan)

fingerscan-application-type

ในแง่การใช้ประโยชน์ กระแสการนำไปใช้ของไบโอเมตริกสามารถแบ่งภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่การตรวจสอบ(verification) การระบุตัว(identification) และการคัดกรอง(screening)และ การใช้งานอีกอย่างที่สามารถเป็นไปได้ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  แม้วาจะยังไม่อยู่ในสภาพการพัฒนาที่เต็มที่คือ การเข้ารหัสลายนิ้วมือ (Encoding)

Continue Reading

 Print  Email

เปรียบเทียบความเหมาะสมของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (finger scan)  เครื่องสแกนใบหน้า(Face scan) เครื่องสแกนม่านตา (Iris scan)

Biometric-Suitibility

หากนำเอาเทคโนโลยี Biometric แต่ละชนิดมาประเมินความเหมาะสมในการใช้งานโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 7 ข้อ ได้แก่ ความเป็นสากล (Universality) ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) ความคงทน (Permanence) การจัดเก็บ (Conlectability) การยอมรับ (Acceptability) ข้อจำกัด (Circumvention) ประสิทธิภาพ (Performance)

Continue Reading

 Print  Email